Więcej o DOSL

MOPS realizuje część działań związanych z powstaniem Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL). Liderem projektu “Częstochowa silna dzielnicami” jest Gmina Miasto Częstochowa, natomiast poszczególne punkty DOSL są tworzone i prowadzone przez NGO (6 dzielnic) oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (7 dzielnic).

W obszarze działań naszego ośrodka w ramach DOSL znajdują się dzielnice: Podjasnogórska, Ostatni Grosz, Błeszno, Dźbów, Grabówka, Północ, Lisiniec.

Zachęcamy –  szczególnie Mieszkanki i Mieszkańców powyższych dzielnic  – do kontaktu i włączeniu się w działania DOSL.  Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej to miejsca spotkań, rozwijania pasji, rozwoju osobistego, integracji mieszkańców, wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej i dzielnicy.

Zapraszamy wszystkich – od juniora do seniora! Można dołączyć w dowolnym momencie! Nasi animatorzy czekają!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

Od dnia 2 kwietnia 2018 roku trwa realizacja projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Całkowita wartość projektu: 4 943 231,30PLN

Wartość dofinansowania: 4 696 069,73 PLN (95%)

Wkład własny: 247 161,57PLN (5%)

Projekt realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w drodze powierzenia.

Termin realizacji projektu: 02.04.2018-30.06.2021

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy – społeczności lokalnej podobszarów programu rewitalizacji oraz dzielnic peryferyjnych gdzie występują z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 325 osób zamieszkałych na obszarach peryferyjnych i objętych programem rewitalizacji, należących do grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmowane działania przyczynią się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewnią zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie poprzez:

–        reintegrację społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;

–        reintegracją zawodową, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Oferowane wsparcie odbywać się będzie w ramach:

–        Częstochowskiego Instytutu Społeczności Lokalnych,

–        Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych,

–        Nabywania i rozwijania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w celu zatrudnienia.

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku na terenie miasta Częstochowy realizowane jest wsparcie w formie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL).

W ramach DOSL realizowane są:

1) działania o charakterze animacyjnym:

a)    promowanie współpracy sąsiedzkiej, w tym m.in. organizacja pikników sąsiedzkich, happeningów,

b)    organizowanie współpracy partnerskiej,

c)    zagospodarowanie czasu osób z różnych kategorii, poprzez dopasowanie oferty do ich oczekiwań i możliwości partycypacji,

d)    rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych,

e)    inicjowanie ruchów obywatelskich, wspieranie grup nieformalnych,

f)     organizowanie warunków do coraz większego włączania mieszkańców w życie dzielnicy,

g)    wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów, w tym stopniowe powierzanie im funkcji animacyjnej,

2) działania o charakterze środowiskowym:

a)    promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzenie Klubów Środowiskowych,

b)    integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

c)    przełamywanie stereotypów i integracja osób bezdomnych,

3) działania o charakterze edukacyjnym:

a)    promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

b)    upowszechnianie wiedzy dotyczącej grup marginalizowanych,

c)    promowania aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu,

d)    prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla mieszkańców,

4) organizacja i prowadzenie Szkoły Budżetu Domowego, w tym m.in.:

a)    planowanie wydatków,

b)    prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu gospodarowania środkami finansowymi, w tym m.in.:

‐            zasad funkcjonowania instytucji finansowych na rynku,

‐            konsekwencji zaciągania zobowiązań,

c)    prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 

Prowadzenie 6 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych powierzono do realizacji organizacjom pozarządowym:

nazwa DOSL

Adres DOSL

strona internetowa DOSL

DOSL Gnaszyn-Kawodrza

ul. Spółdzielczości 4a

42-280 Częstochowa

https://aktywnaczestochowa.pl/dosl/gnaszyn-kawodrza

DOSL Raków

Aleja Pokoju 13

42-207 Częstochowa

 https://aktywnaczestochowa.pl/dosl/rakow

DOSL Śródmieście

Aleja Kościuszki 13

42-202 Częstochowa

https://fdr.com.pl/klub/

DOSL Mirów

ul. Złota 47

42-202 Częstochowa

http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/dosl-mirow/

DOSL Wyczerpy-Aniołów

ul. Norwida 11/15

42-209 Częstochowa

http://perasada.czest.pl/dzielnicowy-osrodek-spolecznosci-lokalnej/

DOSL Kiedrzyn

ul. Ludowa 95

42-215 Częstochowa

http://www.tpdoo.org/index.php/dzielnicowy-orodek-spoecznoci-lokalnej-kiedrzyn

 

Od dnia 1 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przekazano prowadzenie 7 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w dzielnicach:

 

nazwa DOSL Adres DOSL strona internetowa DOSL
DOSL Północ

ul. Czecha 21
42-224 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/
DOSL Ostatni Grosz

ul. Wojska Polskiego 130
42-216 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/
DOSL Podjasnogórska

ul. Pułaskiego 59/65
42-217 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/
DOSL Dźbów

ul. Rydla 4
42-271 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/
DOSL Grabówka

ul. św. Rocha 298/300
42-221 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/
DOSL Lisiniec

ul. Wręczycka 124
42-202 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej
DOSL Błeszno

ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa

http://mops.czestochowa.pl/mops2/category/dzielnicowe-osrodki-spolecznosci-lokalnej/

 

Kontakt w sprawie projektu:

Małgorzata Narolska

Wydział Polityki Społecznej

ul. Focha 19/21, pokój 46, tel. 34 37 07 633

e-mail: mnarolska@czestochowa.um.gov.pl

 

W sprawie zajęć i spotkań w danym DOSL, prosimy o bezpośredni kontakt z Dzielnicowym Ośrodkiem Społeczności Lokalnej w wybranej dzielnicy.

Załączniki do pobrania