POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

Ścieżka postępowania w pomocy integracyjnej dla cudzoziemców
1

CUDZOZIEMIEC

wniosek o pomoc
2

WOJEWODA, CUDZOZIEMIEC, MOPS

ustalenie miejsca realizacji indywidualnego programu integracji (IPI)
3

MOPS – CUDZOZIEMIEC

wskazanie miejsca pobytu/zamieszkania
4

MOPS

wywiad środowiskowy
5

MOPS

decyzja administracyjna
6

MOPS w porozumieniu z CUDZOZIEMCEM

Opracowanie Indywidualnego Programu Integracji
7

WOJEWODA

akceptacja Indywidualnego Programu Integracji
8

WOJEWODA

przekazanie środków na realizację IPI
9 MOPS
decyzja administracyjna

 PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PROCESIE INTEGRACJI 

CUDZOZIEMIEC
URZĄD MIASTA,
RADA DZIELNICY
MOPS ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOŁA
WOLONTARIAT URZĄD PRACY PRACODAWCA POLICJA
URZĄD SKARBOWY POLICJA,
STRAŻ MIEJSKA, OSP
PLACÓWKI MEDYCZNE SZKOŁA JĘZYKOWA
Komu przysługuje pomoc integracyjna?

Pomoc Integracyjna przysługuje cudzoziemcom, którzy w Polsce uzyskali :

 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą

lub

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o udzielenie pomocy

Wniosek musi zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie innego województwa;

 • pisemne oświadczenie, że z pisemnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;

 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

2. Inne dokumenty będące w posiadaniu wnioskodawcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji:

a ponadto

 • gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy:
 1. Kopia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy (oryginał do wglądu);
 2. Kopia dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej ( oryginał do wglądu);
 • gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą:
 1. Kopia ( kserokopia) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu):
 2. Kopia (kserokopia) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej ( oryginał do wglądu);
 • gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
 1. Kopia decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Miejsce złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. POW 2.

Termin złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie 60 dni od momentu przyznania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.

Od kiedy przysługuje pomoc cudzoziemcom ?

Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym złożył wniosek. Pomoc dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Kiedy cudzoziemcom nie przysługuje pomoc integracyjna?

Pomoc nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.

Informacje dodatkowe

1) Pomoc przysługuje cudzoziemcowi który:

a) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub

b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (a zatem, jeżeli cudzoziemiec ten przebywa na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

2) Pomoc realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji określającego wysokość, zakres i formy pomocy oraz zobowiązania. Strony umowy mogą zmodyfikować program integracji, aby dostosować go do specyficznych potrzeb cudzoziemca i usunąć problemy pojawiające się podczas realizacji programu.

3) Program integracyjny jest akceptowany przez wojewodę właściwego zw względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

4) Pomocy udziela się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5) Wniosek powinien zostać złożony w terminie 60 dni od daty uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, udzielonego, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

6) Pomoc ma formę:

a) świadczenia pieniężnego przeznaczonego na:

– utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

– pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,

b) opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) pracy socjalnej

d) poradnictwa specjalistycznego, w tym poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego,

e) udzielenia informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,

f) innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca.

Zobowiązania dotyczące realizacji indywidualnego programu integracji po stronie MOPS w Częstochowie
 • udzielenia informacji odnośnie pomocy określonej w programie oraz o warunkach jej odmowy lub wstrzymania;

 • współdziałania i wspierania cudzoziemca w kontaktach ze środowiskiem lokalnym,

 • w tym także w nawiązaniu kontaktów z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

 • prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej w celu poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym;

 • prowadzenia działań uzgodnionych w programie, wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca;

 • wskazania pracownika – realizatora programu, który uzgadnia z cudzoziemcem program integracyjny i wspiera go w okresie jego realizacji.

 

Zobowiązania dotyczące realizacji indywidualnego programu integracji po stronie cudzoziemca
 • zameldować się w miejscu zamieszkania;

 • zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie i aktywnie poszukiwać zatrudnienia;

 • obowiązkowo uczestniczyć w kursach języka polskiego, jeżeli uchodźca go nie zna;

 • współdziałać oraz kontaktować się z pracownikiem – realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

 • współpracować z pracownikiem – realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych działań wynikających z sytuacji życiowej cudzoziemca;

 • przestrzegać zobowiązań przyjętych w programie.

 

Wysokość świadczeń pieniężnych

1) w okresie pierwszych 6 miesięcy realizacji programu integracyjnego:

 • do 1376,00 zł. miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
 • do 963,20 zł. miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
 • do 825,60 zł. miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
 • do 688,00 zł. miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

2) w okresie od 7 do 12 miesiąca realizacji programu integracyjnego:

 • do 1238,40 zł. miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
 • do 866,88 zł. miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej;
 • do 743,04 zł. miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej;
 • do 647,00 zł. miesięcznie na osobę – w rodzinie 4-osobowej i większej.

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 647,00 zł. na osobę/miesięcznie.

Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego wynosi 1376,00 zł. na osobę/miesięcznie.