Rachunek rodzinny na środki niepodlegające zajęciom komorniczym

Przypominamy, że osoby korzystające ze wsparcia – w myśl art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) – mogą założyć w banku specjalny rachunek rodzinny,

Jak działa rachunek rodzinny?

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego jest bezpłatne, klient sam otwiera konto w dowolnym, wybranym przez siebie banku, który taki rachunek oferuje.

 • Banki nie pobierają opłat i prowizji za wydanie kart płatniczych do rachunku rodzinnego, ich miesięczne utrzymanie oraz wypłaty przy użyciu bankomatów banku wydającego kartę.

 • Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji, wymienionych poniżej.

 • Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji (np. z rachunku ośrodka pomocy społecznej).

 • Do otwarcia rachunku rodzinnego wymagane jest podanie numerów rachunków bankowych instytucji wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji. Zaświadczenia o numerach tych rachunków wydawane są przez te instytucje.

 • Posiadacz rachunku rodzinnego nie może sam dokonywać wpłat na to konto i wykorzystywać go do gromadzenia środków pochodzących z innych źródeł i od innych instytucji, niż te zajmujące się wypłatą powyżej wskazanych świadczeń.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki niepodlegające egzekucji – świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.

Nie podlegają egzekucji:

 • świadczenia alimentacyjne

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,

 • świadczenia dla sierot zupełnych,

 • zasiłki dla opiekunów,

 • świadczenia z pomocy społecznej,

 • świadczenia integracyjne,

 • świadczenie wychowawcze,

 • jednorazowe świadczenie “Za życiem”, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.).

 • świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1

 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.