Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Każda osoba mająca problemy, których sama we własnym zakresie nie potrafi rozwiązać.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Praca socjalna prowadzona jest z częstotliwością uzależnioną od potrzeb rodziny w tym zakresie.

Dokumenty, które należy złożyć

Rodzina lub osoba zgłasza pracownikowi socjalnemu potrzebę prowadzenia pracy socjalnej.

Miejsce złożenia dokumentów
  • RZPS 1 – Częstochowa, Niepodległości 20/22 tel. 34 370 94 04
  • RZPS 2 – Częstochowa. Staszica 10 tel. 34 344 49 44 – 47
  • POW 2 – tel. 34 372 42 00
  • Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności (osoby bezdomne) – Częstochowa, Krakowska 34 tel. 34 324 38 22
    W związku z realizacją projektu pn. „Komplementarni w działaniu” w Rejonach zostały utworzone Zespoły ds. Pracy Socjalnej, realizujące zadania z zakresu pracy socjalnej.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)