STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 •  
Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 • zamieszkują na terenie miasta Częstochowa,

 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole.

Ponadto w celu udzielenia stypendium szkolnego:

 • dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 z późniejszymi zmianami.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

W zależności od potrzeb uczniów, stypendium szkolne udziela się w formach
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (w szczególności na zakup przyborów szkolnych, np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp., podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników związanych z edukacją ucznia, tornistrów, strojów, obuwia sportowego związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę, np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej, instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek itp.,

 • świadczenia pieniężnego jedynie w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Za wydatki nie związane z celami edukacyjnymi uznaje się między innymi koszty zakupu

 • okularów korekcyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego itp.,

 • instrumentów muzycznych i sprzętu sportowego zakupionego na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,

 • podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,

 • opłacenia komitetu rodzicielskiego, ochrony w szkole, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole itp.,

 • odzież i obuwie codziennego użytku (czapki, kurtki, swetry,sandały, bielizna osobista, rajstopy itp.),

 • stroje odświętne ( na studniówkę, komunię świętą itp.),

 • obozy, zimowiska rekreacyjna itp.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

 • rodzica lub pełnoletniego ucznia,

 • przedstawiciela ustawowego,

 • dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń tylko w wyjątkowych przypadkach.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składne są w szkole do której uczęszcza uczeń a w przypadku słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Rozmiar i wielkość świadczenia uzależniona jest od środków finansowych w postaci dotacji celowej oraz ilości stypendystów. Udzielenie pomocy w postaci stypendium szkolnego następuje z chwilą napływu środków finansowych na ten cel.

Dokumenty które należy złożyć:

Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, dyrektora szkoły oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z informacją odbywaniu nauki w szkole.

Miejsce złożenia dokumentów
 • Siedziba szkoły do której uczęszcza uczeń
 • Siedziba MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie ( tel. 34 372 42 00)
Dodatkowe informacje

Podstawą wypłaty stypendium szkolnego jest przedstawienie imiennych rachunków, faktur potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.

Szczegółowy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w załączniku:

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 • Uchwała Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11.07.2013 r.

 • Uchwała Nr 562/XLI/2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25.05.2017 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.