Rodzinna piecza zastępcza

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.

W takim przypadku w wyniku postanowienia sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

CO ZAMIAST RODZINY ZASTĘPCZEJ?

Dziecko może trafić do pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej potocznie nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb.

DLACZEGO ROLA RODZINY ZASTĘPCZEJ JEST TAK WAŻNA?

Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji.

W rodzinie zastępczej dziecko może wychowywać się w naturalnych warunkach, otoczone miłością, rodzinnym ciepłem i troską. Rodzina zastępcza zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Pobyt w rodzinie zastępczej znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.

WAŻNE!

 • Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne.

 • różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka, a chcą w ten sposób realizować się życiowo, mają potrzebę ofiarowania miłości i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.).

 • Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji dziecka.

 • Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.

UWAGA! POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE!
Dzieci pozbawione opieki i wychowania przez rodziców czekają na szczęśliwy i bezpieczny dom!

Może szukamy właśnie ciebie?
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą stworzyć ludzie, którzy zdecydują się wychować dziecko,
którego nie są biologicznymi rodzicami (dziecko może, ale nie musi być spokrewnione czy spowinowacone).
Rodzicem zastępczym może być zarówno osoba pozostająca w związku małżeńskim jak i samotna.
Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła,
i które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce.
Apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które podejmą wyzwanie.

Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne wsparcie!
pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna
pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów
specjalistyczne szkolenia
pomoc finansowa na utrzymanie dziecka

Formy rodzinnej pieczy zastępczej
RODZINA ZASTĘPCZA
 • SPOKREWNIONA
 • NIEZAWODOWA
 • ZAWODOWA
  w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczna
RODZINNY DOM DZIECKA
Jak zostać rodziną zastępczą

Osoba chętna podjęcia się sprawowania funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka winna zgłosić się do Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, ul.  Józefa Sułkowskiego 9 – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy w celu zapisania się na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą/prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Jak to działa?
 • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka są muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia realizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przez ośrodek adopcyjny.
 • Na wniosek kandydata posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenia ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opinię pedagogiczno-psychologiczną.
 • Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich wniosek, zawiera się umowę o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.
 • Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
 • W przypadku rodziny zastępczej zawodowej umowę zawiera się na co najmniej 4 lata, z prowadzącymi rodzinny dom dziecka umowę zawiera się na co najmniej 5 lat.
 • Od dnia przyjęcia pod opiekę pierwszego dziecka przysługuje wynagrodzenie.
 • W rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci, w rodzinnym domu dziecka nie więcej niż 8 dzieci.
 • Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
 • Rodzina zastępcza zawodowa, prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.
 • W rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka na wniosek prowadzących można zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
Wstępna procedura kwalifikująca na szkolenia rozpoczyna się od złożenia podstawowych dokumentów m.in.:
 • pisemnego wniosku o woli przystąpieniu do szkolenia;

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej oraz udział w badaniach pedagogiczno – psychologicznych;
 • oświadczenia dotyczące przebywania na stałe na terytorium RP, władzy rodzicielskiej; obowiązku alimentacyjnego, leczenia odwykowego, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o niekaralności;
 • zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierającego zapis „o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka”;
 • potwierdzenia zameldowania oraz potwierdzenia praw do zajmowanego lokalu;
 • zaświadczenia o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w przypadku samozatrudnienia zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego;
 • aktu małżeństwa (wyciąg aktualny);
 • życiorysu indywidualnego kandydata – historia życia – napisany odręcznie, zawierający informacje o pochodzeniu kandydata, rodzinie biologicznej, doświadczeniach, w tym opiece nad dzieckiem, pracy zawodowej, zainteresowaniach, ważnych wydarzeniach z życia.

W uzasadnionych przypadku/przypadkach Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów np. od pracodawcy, sąsiadów, w przypadku kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym – zaświadczenie ze szkoły itp.

Proces szkolenia obejmuje m.in.:
 • wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów oraz rozmowę z członkami rodziny wspólnie zamieszkującymi;

 • badania psychologiczne i pedagogiczne w zależności od potrzeb diagnostycznych;

 • wstępną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydatów do szkolenia warsztatowego;

 • szkolenie warsztatowe (75 godzin dydaktycznych);

 • praktyki w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka (10 godzin);

 • ocenę Komisji Kwalifikacyjnej, która dotyczy kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą, prowadzącego rodzinny dom dziecka.

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 • jest zdrowa;

 • posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie:

– rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

-właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

-wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona;

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny;

 • nie jest ograniczona w czynnościach prawnych.

Wskazane jest, aby kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej posiadali konkretne umiejętności z zakresu opieki i wychowania dziecka, współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz współpracy z rodziną naturalną dziecka.

Osoba, która chce zostać rodziną zastępczą powinna posiadać predyspozycje, które pozwalają właściwie opiekować się dzieckiem – być odpowiedzialna, troskliwa, wyrozumiała i jednocześnie konsekwentna, cierpliwa i wymagająca.

Kontakt

wskaznik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19

wskaznik

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Józefa Sułkowskiego 9

42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101