Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 14 kwietnia 2006 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 3 października 2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie ma siedzibę w budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa. Numer telefonu centrali: 34 3724 200, numer faksu 34 3724 250. Adres poczty elektronicznej: mops@czestochowa.um.gov.pl, adres strony internetowej: http://www.mops.czestochowa.pl, adres serwisu Biuletynu Informacji Publicznej: http://mops.bip.czestochowa.pl, adres skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /mopsczestochowa/urzad.

Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest Marcel Śpiewak, mspiewak@mops.czestochowa.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3724 256. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna:

opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

ul. POW 2

do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej oraz od strony garaży z tyłu budynku

ul. Kilińskiego 13

do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Kilińskiego po przejściu przez bramę na dziedziniec teatru im. A. Mickiewicza

ul. Jasnogórska 36

do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Jasnogórskiej

ul. Jasnogórska 34

do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Jasnogórskiej, przejście wzdłuż budynku, wejście z prawej strony budynku

ul. ks. S. Staszica 10

do budynku prowadzi 1 wejście: od strony parkingu na dziedzińcu budynku przy ulicy Staszica

ul. Krakowska 34

do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Krakowskiej, po przejściu przez bramę.

Al. Niepodległości 20/22 parter

do budynku prowadzi 1 wejście od Alei Niepodległości

Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro

do budynku prowadzi 1 wejście: od Alei Niepodległości

opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet

ul. POW 2

do wejścia od ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej prowadzą schody, do wejścia od strony garaży z tyłu budynku prowadzą schody i oznaczona droga oraz podjazd dla osób na wózkach

ul. Kilińskiego 13

wejścia są usytuowane obok siebie, do obu prowadzą schody, do jednego z nich podjazd dla osób na wózkach.

ul. Jasnogórska 36

do wejścia od ulicy Jasnogórskiej prowadzą niskie schodki zabezpieczone poręczą oraz pochylnia umożliwiająca wjazd osobom na wózkach

ul. Jasnogórska 34

do wejścia od ulicy Jasnogórskiej prowadzą schody

ul. ks. S. Staszica 10

wejście do budynku jest przystosowane dla osób na wózkach

ul. Krakowska 34

wejście do budynku umożliwia wjazd osobom na wózkach

Al. Niepodległości 20/22 parter

do wejścia nie prowadzą schody i jest ono dostosowane dla osób na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach

Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro

do wejścia od Alei Niepodległości prowadzą schody (na 3 i 4 piętro) – po wejściu do budynku, przy portierni należy kierować się w prawo do schodów

opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

ul. POW 2

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

ul. Kilińskiego 13

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

ul. Jasnogórska 36

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na 3 kondygnacjach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

ul. Jasnogórska 34

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Osoby na wózkach mogą skorzystać z wejścia do budynku przy ul. Jasnogórskiej 36, a następnie przemieścić się windą i korytarzem łączącym budynki. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna na parterze budynku.

ul. ks. S. Staszica 10

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich 3 kondygnacjach budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 1.

ul. Krakowska 34

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Al. Niepodległości 20/22 parter

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Osoby na wózkach są obsługiwane na parterze budynku, przy portierni, wejście od strony Alei Niepodległości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

ul. POW 2

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

ul. Kilińskiego 13

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 36

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 34

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

ul. ks. S. Staszica 10

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

ul. Krakowska 34

przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Al. Niepodległości 20/22 parter

przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro

przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

ul. POW 2

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. Kilińskiego 13

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. Jasnogórska 36

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. Jasnogórska 34

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. ks. S. Staszica 10

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. Krakowska 34

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Al. Niepodległości 20/22 parter

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

ul. POW 2

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200) lub na miejscu

ul. Kilińskiego 13

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 3710 282) .

ul. Jasnogórska 36

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 361 59 43).

ul. Jasnogórska 34

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 324 01 35).

ul. ks. S. Staszica 10

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 344 49 44 – 47).

ul. Krakowska 34

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 324 38 22).

Al. Niepodległości 20/22 parter

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 363 18 19).

Al. Niepodległości 20/22 3 i 4 piętro

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Dostęp jest realizowany na zasadzie telekonferencji. Zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego można zgłosić uprzednio telefonicznie (34 3724 200 lub 34 370 94 04).

Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie – tekst odczytywany maszynowo

Informacja o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie do odsłuchania odczytywana przez głos syntetyczny