Przypominamy, że zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń społecznych. Wynika to z przyjętego w lipcu 2021 r. rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2018 roku.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł (dotychczas było to 701 zł)
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł (dotychczas było to 528 zł)

Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpływa również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego – 719 zł (wcześniej 645 zł);
  • maksymalna i minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: kwota minimalna w wysokości 721 zł, kwota maksymalna w wysokości 1 450 zł;
  • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 837 zł
  • kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł.