Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspólnie z trzema organizacjami pozarządowymi: Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Bankiem Żywności w Częstochowie, realizuje Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 214-2020.

Celem głównym Podprogramu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, w okresie do sierpnia 2021 roku.

Nieodpłatną pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające wskazane kryteria, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Podprogramu 2020 oraz do skorzystania z dostępnej formy pomocy.

więcej informacji