Pomoc dla uczniów – przypominamy, że większość wniosków o stypendia szkolne można składać tylko od 1 do 15 września

Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji mogą w nowym roku szkolnym skorzystać ponownie ze wsparcia finansowego w postaci stypendium szkolnego. By ubiegać się o stypendium, w większości przypadków,  należy złożyć wniosek w nieprzekraczalnym ustawowym terminie terminie od 1 do 15 września.

STYPENDIA SZKOLNE

CZYM SĄ STYPENDIA SZKOLNE?

To pomoc finansowa udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także by wspierać edukację uczniów zdolnych.

By móc otrzymać stypendium w rodzinie powinna być zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?

Należy złożyć wniosek (można je pobrać ze strony internetowej www.mops.czestochowa.pl.

Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się w Częstochowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkole, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o stypendium.

MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Rozpatrywane tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

TERMINY

Uwaga, ważne! Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. To terminy ustawowe i nieprzekraczalne.

Jedynie słuchacze kolegiów, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.

ROZLICZANIE, WYDATKOWANIE

Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego).

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, który można znaleźć na stronie http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/pomoc-dla-uczniow/

Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie zakupu przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za dokonane zakupy – należy więc zachowywać dowody zakupów.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 528 zł na osobę.
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
  w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);
 • uczniom klas zerowych.

Przypominamy także o innych formach pomocy dla uczniów:

ZASIŁKI SZKOLNE

W ciągu całego okresu trwania nauki uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. To jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zdarzeniem losowym może być w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Ważne terminy! Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

DOŻYWIANIE

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby skorzystać z tego rodzaju pomocy należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wniosek na dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Kto może skorzystać z dożywiania?

Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 792 zł na osobę w rodzinie.

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają, i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

KONTAKT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Sekcja Usług Środowiskowych

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  • stypendia i zasiłki szkolne – tel. 34 372 42 20;
  • dożywianie w szkole tel. 34 372 42 22.