Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, a także “Akademia współpracy obywatelskiej”- nowe projekty realizowanev w Częstochowie

Przekazujemy informacje o dwóch realizowanych w Częstochowie projektach  – „AKTON – aktywizacji osób z niepełnosprawnością” oraz “Akademia współpracy obywatelskiej. Oba są realizowane przez Fundację Oczami Brata.

Projekt „AKTON – aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji.

 • Działanie realizowane będzie od 1 lipca 2021 roku do 31 czerwca 2023 roku.
 • Projekt obejmie wsparciem docelową grupę 430 osób, w tym: 270 kobiet oraz 160 mężczyzn.

Cel: Głównym celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 430 osób z niepełnosprawnością z terenu subregionu północnego województwa śląskiego poprzez realizację usług aktywnej integracji, w ramach wsparcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnością.

W projekcie zaplanowano w ramach zadania 1.- Aktywny Warsztat Terapii Zajęciowej – cykl działań aktywizujących dla min. 30 osób z niepełnosprawnością, o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, tj. organizacja: szkoleń z autoprezentacji/szkoleń określającego procedury przyjęcia do pracy (pisanie CV, próbne rozmowy kwalifikacyjne, listy motywacyjne etc.), wsparcie usługami asystenckimi, usługami trenera pracy/trenera aktywności, wsparcie psychologa, bony aktywizujące (które pozwolą uczestnikom Warsztatu na zwiększenie swojej aktywności społecznej, a co za tym idzie będą sprzyjać integracji społecznej i pomogą uczestnikom w lepszym zaaklimatyzowaniu się w społeczeństwie, w którym być może w przyszłości znajdą miejsce zatrudnienia) oraz organizację kursów zawodowych dla osób z niepełnosprawnością z podstaw obsługi komputera oraz biura. Ponadto w ramach zadania przewiduje się zorganizować remont pomieszczeń warsztatowych oraz dokupienie niezbędnego wyposażenie dla uczestników.

 W ramach zadania 2. Program aktywności lokalnej dla osób z niepełnosprawnością  – zaplanowano przygotowanie i realizację programu aktywności lokalnej dla min. 400 osób z niepełnosprawnością z subregionu północnego województwa śląskiego. Działania składać się będzie z 3 etapów: diagnoza problemów, zasobów, predyspozycji i potrzeb – ustalenie ścieżki reintegracji dla środowiska osób z niepełnosprawnością, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, integracyjnym i edukacyjnym, kulturalnym oraz usługi akt. integracji o charakterze zawodowym.

 Projekt przewiduje również:

 • bony aktywizujące dla uczestników w formie biletu lub vouchera do kina, teatru, muzeum/galerii sztuki, restauracji, na mecz żużlowy, siatkówki itp.,
 • pikniki integracyjne, wydarzenia kulturalne, warsztaty teatralne, warsztaty dodatkowe,
 • szkolenia z zakresu poradnictwa oraz lokalnego wsparcia,
 • konsultacje prawnicze,
 • pomoc asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, wolontariuszy.

Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata a Partnerem Fundacja Imago.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie powinny spełniać następujące kryteria:

 1. zameldowanie (stałe lub czasowe) lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowa, powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki),
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Prijekt “Akademia współpracy obywatelskiej” realizowany jest w okresie od 1.05.2021 do 31.12.2022, również na terenie subregionu północnego woj. śląskiego. Zadanie obejmie uczniów szkół podstawowych, średnich nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Celem projektu jest wzrost partycypacji młodych osób w Częstochowie w sprawach publicznych przez zapewnienie wsparcia oraz przygotowania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich.

Zaplanowano 3 działania:

 • “Młody obywatel – warsztaty “Vademecum współpracy obywatelskiej”
 • Koordynator pierwsza klasa – warsztaty Vademecum współpracy obywatelskiej”
 • Zostanie utworzone Biuro Współpracy Obywatelskiej.

Dodatkowe informacje dotyczące projektów oraz rekrutacji udziela realizator:

Fundacja Oczami Brata

Tel: 533-527-368

Adres e-mail: biuro@oczamibrata.pl