„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Logo projektu

„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A
W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez:
udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23.050 zł) na utworzenie firmy,
szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.
Nie jest wymagany wkład własny Uczestnika.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych od 06.04.2021 do 23.04.2021.
Zasięgiem projekt obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: miasto Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski.
Projekt jest skierowany do 50 kobiet i 40 mężczyzn w wieku do 30 roku życia, wyłącznie z grupy NEET (tj. osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training), niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.
UWAGA! Utrata pracy wykonywanej bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu spowodowana jest trudną sytuacją pracodawcy w wyniku wystąpienia pandemii.
Szczegółowe informacje: www.arr.czestochowa.pl.

Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa
e-mail: mlodzinastart@arr.czestochowa.pl
tel. 798 154 754

Załączniki do pobrania