Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro

 „ZMIENIAJĄC DZIŚ, PROJEKTUJESZ LEPSZE JUTRO”

realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

logo

Cel główny projektu

Kompleksowe działania, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej uczestników projektu.

 Okres realizacji

Od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestnika projektu

Wsparcie obejmuje realizację postanowień rozszerzonego kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym Biura Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie a uczestnikiem projektu, w tym:

 • finansowanie kosztów instrumentów aktywizacji zawodowej (np. konsultacji z doradcą zawodowym, szkoleń i kursów zawodowych oraz praktyk realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej);

 • finansowanie kosztów instrumentów aktywizacji edukacyjnej (np. udziału w zajęciach szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia, podnoszących kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym lub związanych ze zdobywaniem nowych kompetencji zawodowych);

 • finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej (np. badań profilaktycznych lub specjalistycznych, uczestnictwa w terapii psychologicznej, rodzinnej, psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego);

 • finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywizacji społecznej (np. uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, w zajęcia z poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, uczestnictwa w warsztatach dotyczących zmian postaw i wartości).

Uczestnicy projektu mogą również skorzystać, w ramach zawartego kontraktu socjalnego, ze wsparcia dodatkowego, które stanowi refundacja kosztów opieki nad osobą zależną na czas realizacji zajęć.

Uczestnicy Projektu

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 30 czerwca 2017 r.

Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności oraz psychologa i doradcę zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być:
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, tj.

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn . zm.),

 • osoby przybywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375, z późn. zm.),

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

 • osoby niesamodzielne,

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.