Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w oparciu o ekspertyzy i projekty aktów prawnych

Znak sprawy: SO.261.3.9.2018.MZ
Data zamieszczenia: 11.10.2018 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (at. 138o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 13.11.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: 13.11.2018r. o godz. 13:15

– zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2018 r.
– w dniu 13.11.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE