Wykonanie okularów korygujących wzrok dla potrzeb uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: SNA.261.4.3.2017.MZ
Data zamieszczenia: 07.06.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 14.06.2017 r. (środa) do godz. 13:00
Nowy termin składania ofert: 16.06.21017 r. (piątek) do godz. 13:00 – zamknięty

UWAGA!
w dniu 09.06.2017 r. opublikowano odpowiedź na pytania z dn. 08.06.2017 r.
– w dniu 12.06.2017 r. opublikowano informację dla wykonawców dotyczącą uszczegółowienia przedmiotu zamówienia wraz z przesunięciem terminu składania ofert

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania