„Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część III: Sporządzenie raportów z monitoringu funkcjonowania wdrażanych usprawnień organizacyjnych wraz z opracowaniem narzędzi i procedur do prowadzenia monitoringu”

Znak sprawy: SO.261.3.5.2018.MZ
Numer ogłoszenia: 611915-N-2018
Data zamieszczenia: 03.09.2018 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.09.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) – zamknięty
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
UWAGA!
Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r.
Zamieszczenie informacji o wynikach postępowania w dniu 20.09.2018 r.