Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.1.2017.MZ

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 597387-N-2017 z dnia 2017-10-04

Data zamieszczenia: 04.10.2017 r.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: 296 505,60 PLN netto

Termin składania ofert: 18.10.2017 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty

Termin otwarcia ofert: 18.10.2017 r. (środa) o godz. 13:30

Publikacja informacji z otwarcia ofert: 19.10.2017 r. 

– w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. ze zm.) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTY

Pliki do pobrania: