Świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy”

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: SNA.261.4.16.2016.MZ
Data zamieszczenia: 28.10.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto
Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: 1010435

Termin składania ofert: 10.11.2016 r. (czwartek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 10.11.2016 r. o godz. 13:15

Status postępowania: ZAKOŃCZONE