Świadczenie usług terapeutycznych na rzecz uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Znak sprawy: SNA.261.4.1.2017.MZ
Data zamieszczenia: 09.03.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 20.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 20.03.2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:15

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania