Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Znak sprawy: SO.261.4.5.2018.MZ
Data zamieszczenia: 28.08.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 04.09.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) – zmieniony na 05.09.2018 r. 11:00 (środa)

UWAGA!
Udzielono odpowiedzi na pytania z dnia 31.08.2018 r.
W związku z powyższym zmianie uległ projekt umowy (załącznik nr 6), natomiast termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.09.2018 r. do godz. 11:00.
 
Status postępowania: UNIEWAŻNIONE