Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWTÓRZONE)

Znak sprawy: SO.261.4.6.2018.MM
Data zamieszczenia: 07.09.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 12.09.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE