Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SNA.261.1.4.2016.MZ
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 350449 – 2016
Data zamieszczenia: 24.11.2016 r.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwoty określonej w drodze rozporządzenia na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 06.12.2016 r. do godz. 13:00 (wtorek) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 06.12.2016 r. o godz. 13:30

UWAGA!
W dniu 06.12.2016 r. opublikowano protokół z otwarcia ofert.

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania