Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością zakończonych spektaklem teatralnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Znak sprawy: SO.261.4.8.2017.MZ
Data zamieszczenia: 26.09.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto
Termin składania ofert: 03.10.2017 r.  do godz. 13: 00 – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania