Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: SNA.261.3.3.2017.MZ
Data zamieszczenia: 29.05.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp
Wartość zamówienia: powyżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 12.06.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Otwarcie ofert: 12.06.2017 r., godz. 13:15

UWAGA!
– w dniu 13.06.2017 r. opublikowano informację z otwarcia ofert
– w dniu 27.06.2017 r. opublikowano informację o wynikach postępowania
– w dn. 30.06.2017 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części II-IV
– w dn. 30.06.2017 r. publikowano informację o ponownym wyborze oferty dla części I
– w dn. 11.07.2017 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 10.07.2017 r. dla części I

Status postępowania: ZAKOŃCZONE