Przeprowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych z prawnikiem dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Znak sprawy: SNA.261.3.1.2017.MZ
Data zamieszczenia: 26.01.2017 r.
Tryb zamówienia: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
Wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert:  03.02.2017 r. (piątek) do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 03.02.2017 r. o godz. 13:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 02.02.2017 r.
Informacja o wynikach postępowania – 07.02.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 16.02.2017 r.

Status postępowania: ZAKOŃCZONE