Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (część 3)

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: SNA.261.3.4.2016.MZ
Data zamieszczenia: 26.09.2016 r.
Tryb zamówienia: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
Wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 10.10.2016 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 10.10.2016 r. o godz. 13:15

UWAGA!
W dniu 28.10.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania
W dniu 09.11.2016 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Status postępowania: ZAKOŃCZONE