Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 1 z 3 w/w) dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Znak sprawy: SNA.261.4.6.2017.MZ
Data zamieszczenia: 07.07.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 18.07.2017 r. (wtorek) do godz. 13:00 – zamknięty

Status postępowania: ZAKOŃCZONE