Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: SNA.261.4.9.2017.MZ
Data zamieszczenia: 10.08.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 24.08.2017 r. (czwartek) do godz. 13:00 – zamknięty

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania