Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Znak sprawy: SNA.261.3.2.2017.MZ
Data zamieszczenia: 13.03.2017 r.
Tryb zamówienia: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
Wartość: poniżej 750 tys. euro netto

Termin składania ofert: 27.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 27.03.2017 r.  o godz. 13:15

Zmiana terminu składania ofert:
Termin składania ofert: 30.03.2017 r. (czwartek) do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 30.03.2017 r. o godz. 13:15

Zmiana terminu składania ofert:
Termin składania ofert: 03.04.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 03.04.2017 r. o godz. 13:15

UWAGA!
w  dniu 20.03.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
– w dniu 22.03.2017 r. udzielono odpowiedzi na zapytania z dnia 21.03.2017 r.,
– w dniu 22.03.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

– w dniu 24.03.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
– w dniu 28.03.2017 r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4) oraz podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
– w dniu 05.04.2017 r. opublikowano protokół z otwarcia ofert (termin dostarczenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej upływa w dniu 10.04.2017 r.).
– w dniu 10.04.2017 r. opublikowano sprostowanie informacji z otwarcia ofert
– w dniu 20.04.2017 r. opublikowano informację o wynikach postępowania
– w dniu 21.04.2017 r. opublikowano informację o zmianie wyników postępowania dot. części XV: Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Zmiana bez wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
– w dniu 02.05.2017 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
– w dniu 08.05.2017 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

 

 

Załączniki do pobrania