Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: SNA.261.4.4.2017.MZ
Data zamieszczenia: 07.06.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 19.06.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Otwarcie ofert: 19.06.2017 r., godz. 13:15

Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE