Obsługa księgowa projektu konkursowego pn. „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia

Znak sprawy: SNA.261.4.14.2016.MZ
Data zamieszczenia: 05.10.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 13.10.2016 r. (czwartek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 13.10.2016 r. o godz. 13:15

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE