Obsługa księgowa projektu konkursowego pn. „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia) [postępowanie powtórzone]

Znak sprawy: SNA.261.4.15.2016.MZ
Data zamieszczenia: 18.10.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 25.10.2016 r. (wtorek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 25.10.2016 r. o godz. 13:15

UWAGA!
W dniu 20.10.2016 r. opublikowano odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.10.2016

W dniu 28.10.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania

Status postępowania: ZAKOŃCZONE