Dostawy paczek z artykułami spożywczymi w 2017 r. część 1: „Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

Znak sprawy: SNA.261.1.8.2016.MZ
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 351441 – 2016
Data zamieszczenia: 25.11.2016 r.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwoty określonej w drodze rozporządzenia na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 08.12.2016 r. do godz. 13:00 (czwartek) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 08.12.2016 r. o godz. 13:30

UWAGA!
W dniu 09.12.2016 r. opublikowano protokół z otwarcia ofert wraz z informacją o unieważnieniu postępowania.

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE