Dostawy paczek z artykułami spożywczymi część 4: „Przygotowanie i dostawa paczek zimowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

Znak sprawy: SNA.261.1.3.2016.MZ
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 337248 – 2016
Data zamieszczenia: 07.11.2016 r.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwoty określonej w drodze rozporządzenia na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 21.11.2016 r. do godz. 13:00 (poniedziałek) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 21.11.2016 r. o godz. 13:30

UWAGA! W dniu 21.11.2016 r. opublikowano protokół z otwarcia ofert. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacja o wynikach postępowania. Data publikacji: 28.11.2016 r.

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania