Dostawa przenośnego systemu ekspozycyjnego składającego się z wolnostojących ścianek ekspozycyjnych oraz plansz z wydrukiem zdjęć w wysokiej jakości na potrzeby realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

 

Znak sprawy: SNA.261.4.5.2017.MZ
Data zamieszczenia: 03.07.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – elektronicznie na adres przetargi@mops.czestochowa.pl – zamknięty

UWAGA!
W dniu 07.07.2017 r. opublikowano odpowiedzi na pytanie z dn. 07.07.2017 r.

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE