SEKCJA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

I. ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINNYM FORMOM PIECZY ZASTĘPCZEJ
 • rodzina zastępcza spokrewniona,
 • rodzina zastępcza niezawodowa,
 • rodzina zastępcza zawodowa,
 • rodzinny dom dziecka
 1. Świadczenie obowiązkowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

 1. Świadczenia fakultatywne dla rodzinnych form pieczy zastępczej:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku,

 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

 • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki.

 1. Świadczenia przysługujące prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe:

 • środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub przebywa rodzina zastępcza,

 • pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka,

 • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

 • osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych,

II. POMOC DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej:

 • pomoc finansowa na kontynuowanie nauki,

 • pomoc finansowa na usamodzielnienie,

 • pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie,

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (przyznanie miejsce w mieszkaniu chronionym),

 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (poradnictwo).

III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

IV. WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZA SPRAWOWANIE OPIEKI DLA OPIEKUNÓW PRAWNYCH USTANOWIONYCH PRZEZ SĄD RODZINNY