Przyszłość to My – CIS rozwój

Projekt pn. „Przyszłość to My – CIS rozwój” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie od 1 października br. realizuje część działań projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój”. Liderem projektu jest Fundacja Integracji Społecznej FENIKS.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

 • Termin realizacji projektu: 01.10.2019-31.01.2023
 • Całkowita wartość projektu: 495 803,79 PLN
 • Wartość dofinansowania: 271 013,60 PLN
 • Wkład własny: 224 790,19 PLN

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia. Łącznie, w okresie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 240 osób.

Reintegracja zawodowa przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Będzie ona odbywać się poprzez zajęcia w pracowniach, kursy kwalifikacyjne oraz staże. Reintegracja społeczna ma na celu przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej uczestników oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Dodatkowo planuje się również działania profilaktyczno – zdrowotne.

W ramach projektu zostaną utworzone nowe miejsca pracy w warsztatach: specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających, szwalniczych, poligraficzno-graficznych, a także warsztat remontowy i aranżacji wnętrz.

Realizacja projektu podzielona jest na III etapy:

1. I edycja: rekrutacja w terminie od 01.10.2019 – 31.10.2019, 12-sto miesięczne warsztaty od 02.11.2019 – 31.10.2020 oraz 4 miesięczny staż od 02.11.2020 – 28.02.2021;

2. II edycja: rekrutacja w terminie od 01.10.2020 – 31.10.2020, 12-sto miesięczne warsztaty od 02.11.2020 – 31.10.2021 oraz 4 miesięczny staż od 02.11.2021 – 28.02.2022;

3. III edycja: rekrutacja w terminie od 01.10.2021 – 31.10.2021, 12-sto miesięczne warsztaty od 02.11.2021 – 31.10.2022 oraz 3 miesięczny staż od 02.11.2022 – 31.01.2023;

Rekrutacja do projektu odbywa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji Integracji Społecznej FENIKS, z uwzględnieniem uczestników CIS będących w trakcie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), którzy wyrażają chęć udziału w projekcie.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o regulamin Rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać przez cały okres realizacji projektu w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub podjęcia zatrudnienia przez uczestników warsztatów.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników do projektu „Przyszłość to My – CIS Rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego przez Fundację Integracji Społecznej FENIKS w partnerstwie z Gminą Miastem Częstochowa

Fundacja Feniks prowadzi nabór 120 osób z terenu Częstochowy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu reintegracji społeczno-zawodowej i wzrostu ich zdolności do zatrudnienia, poprzez udział w warsztatach:

 • 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających (3 edycje po 10 os),

 • 30 osób (w tym 3 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie szwalniczym (3 edycje po 10 os),

 • 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie poligraficzno-graficznym (3 edycje po 10 os),

 • 30 osób (w tym 6 os. z niepełnosprawnością) w warsztacie remontowym i aranżacji wnętrz (3 edycje po 10 os).

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), szczególnie bierne zawodowo, z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim, a uzasadnionych przypadkach wyższym; należących do co najmniej jednej z wymienionych kategorii:

 1. osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

 2. osób uzależnionych od alkoholu,

 3. osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

 4. osób chorych psychicznie,

 5. osób długotrwale bezrobotnych,

 6. osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 8. osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu odbywać się będą:

zajęcia w pracowniach, kursy kwalifikacyjne, staże, nastąpi wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o dostarczenie do:

 • biura Fundacji Integracji Społecznej FENIKS ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa
 • lub drogą mailową fisfeniks@gmail.com

podania z prośbą o przyjęcie (w przypadku osób z niepełnosprawnościami należy poinformować o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności).

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Załączniki do pobrania