Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Najistotniejsze informacje na temat Programu – źródła finansowania:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.

Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego o programie  - dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020:

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

od 1 stycznia 2017 roku więcej osób może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Podwyższone kwoty  aktualnie wynoszą:
 • 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)
 • 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).
Kwalifikowanie osób do Programu

Od maja 2015 r. kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców Częstochowy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015 zajmują się pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

 1. Zgodnie z miejscem zamieszkania osób zainteresowanych:

  – Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 – Częstochowa, al. Niepodległości 20/22,

  – Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 – Częstochowa, ul. Staszica 10.

 2. Dla osób bezdomnych:

  – Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności – Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26.

Działania towarzyszące realizowane w ramach Programu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wskazane cele będą realizowane poprzez organizowanie:
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i artykułów spożywczych,

 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i marnowaniu żywności,

 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Częstochowskie organizacje partnerskie biorące udział w realizacji Programu:

 • Bank Żywności w Częstochowie – Częstochowa, ul. Waszyngtona 47, tel. 34 368 24 48.

 • Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie – Częstochowa, ul. Krasińskiego 11a, tel. 34 361 46 60.

O formach i terminach działań towarzyszących, które organizowane będą przez organizacje pozarządowe realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie miasta Częstochowy będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka. Informacje te będą jednocześnie dostępne u pracowników socjalnych w siedzibach Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2 oraz w siedzibie Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności.

Co nowego w działaniach towarzyszących?

Bank Żywności w Częstochowie prowadzić będzie kolejne działania w ramach środków towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym:

 • 25.04.2017 r. i 26.04.2017 r. Bank Żywności w Częstochowie zorganizował warsztaty kulinarne;

 • kolejne szkolenie pn. „Gotuję zdrowo dla mojej rodziny” zaplanowano na 29.05.2017 r.

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie prowadzić będzie kolejne działania w ramach środków towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym:
 • 16.03.2017 r. Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie zorganizował szkolenie pn. „Racjonalna polityka finansowa gospodarstwa domowego”, podczas którego uczestnicy poznali praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia budżetu domowego;
 • kolejne warsztaty o tematyce kulinarnej zaplanowano na 05.06.2017 r.,
  program żywnościowy plakat