Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Najistotniejsze informacje na temat Podprogramu 2020

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • osoby borykające się z problemem bezdomności,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone poniżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ Podprogram 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy, tj.

 • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
 • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

 

Kwalifikowanie osób do Programu

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020:

Skierowania uprawniające do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 wydają pracownicy socjalni Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1, Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 (zgodnie z miejscem zamieszkania kwalifikowanych osób) oraz pracownicy Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności (dla osób bezdomnych).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w związku z obowiązującym nadal stanem epidemii, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020:

 • zdalne kwalifikowanie odbywa się na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w celu zebrania niezbędnych informacji i rozeznania sytuacji danej osoby;
 • na podstawie zebranych informacji pracownik socjalny decyduje, czy osoba spełnia przesłanki umożliwiające włączenie jej do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2020
  – kryterium dochodowe: 1 542,20 zł zł dla osoby samotnie gospodarującej
  – oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie;
 • w przypadku, gdy sytuacja dochodowa osoby kwalifikowanej nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej i ośrodek nie posiada aktualnego wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny uzupełnia druk oświadczenia o dochodach osoby kwalifikowanej.

Dopuszczone jest również tradycyjne kwalifikowanie do udziału w Podprogramie 2020 odbiorców zgłaszających się osobiście do siedziby Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej N r 1, Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 i Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności.

W tym przypadku, gdy sytuacja dochodowa osoby kwalifikowanej nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej i ośrodek nie posiada aktualnego wywiadu środowiskowego, osoba kwalifikowana zobowiązana jest do uzupełnia oświadczenie o dochodach.

 

Formy przekazania artykułów spożywczych

Osoba zakwalifikowana do udziału w Podprogramie 2020 uzyskuje możliwość systematycznego otrzymywania nieodpłatnych produktów żywnościowych (paczki żywnościowe), w ramach pomocy żywnościowej realizowanej przez: Bank Żywności w Częstochowie, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej lub Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Zgodnie z założeniami do Podprogramu 2020, przewiduje się dystrybucję produktów żywnościowych do sierpnia 2021 roku.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły żywnościowe z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2020.

Zestaw w Podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości 42,27 kg, w tym:

a) artykuły warzywne i owocowe:

– groszek z marchewką 3,20 kg,

– koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

– buraczki wiórki 1,40 kg,

– powidła śliwkowe 1,50 kg,

– mus jabłkowy 1,44 kg,

– fasolka po bretońsku 1,50 kg.

b) artykuły skrobiowe:

– makaron jajeczny świderki 5,00 kg,

– płatki owsiane 1,00 kg,

– ryż biały 2,00 kg,

– kasza jęczmienna 1,50 kg,

– herbatniki maślane 0,40 kg,

c) artykuły mleczne:

– mleko UHT 7 1,

– ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

d) artykuły mięsne:

– szynka drobiowa 2,40 kg,

– szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

– pasztet drobiowy 0,32 kg,

– filet z makreli w oleju 1,19 kg,

e) cukier:

– cukier biały 4,00 kg,

– miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg,

f) tłuszcze:

– olej rzepakowy 4,00 l.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2020, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59 kg).

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Podprogramu 2020, zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu włączenie osób korzystających z pomocy żywnościowej, w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

 • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania towarzyszące realizowane będą w formie: warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

program żywnościowy plakat