Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Najistotniejsze informacje na temat Podprogramu 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego o programie  – dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Ogólne zasady realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019:

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2019:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących,

Cele szczegółowe:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskiej regionalnej i lokalnej, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone poniżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy:

 • 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie
Kwalifikowanie osób do Programu

Skierowania uprawniające do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 wydają pracownicy socjalni Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 1 oraz Nr 2 (zgodnie z miejscem zamieszkania kwalifikowanych osób) oraz pracownicy Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności (dla osób bezdomnych).

Przy dokonywaniu kwalifikacji pracownik socjalny powinien brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Pracownik socjalny kwalifikujący osobę do pomocy w ramach Programu wypełnia skierowanie część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełni załącznik 5B, jednak wyłącznie wtedy, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana w MOPS i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

 • Skierowanie część 5A osoba zakwalifikowana do udziału w Programie dostarcza do punktu dystrybucji właściwego dla danej organizacji partnerskiej (zgodnie z pieczęcią na druku skierowania) celem jego zarejestrowania i systematycznego odbierania produktów żywnościowych, w wyznaczonych przez organizację partnerską terminach.
 • Załącznik 5B pracownik socjalny kwalifikujący osobę do Programu, pozostawia we własnej dokumentacji.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu potwierdzają podpisem udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ośrodek pomocy społecznej dla potrzeb realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji ww. Programu.

Formy przekazania artykułów spożywczych
 • paczki żywnościowe (w ramach skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych MOPS),
 • posiłki.

Działania towarzyszące

W okresie realizacji dystrybucji żywności, wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej oferowany będzie udział w cyklicznych działaniach towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, tj. w warsztatach kulinarnych, dietetycznych, programach edukacyjnych i warsztatach edukacji ekonomicznej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły żywnościowe z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Zestaw w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 50,4 kg, w tym:

a) artykuły warzywne i owocowe:

– groszek z marchewką – 3,20 kg,

– fasola biała – 3,20 kg,

– koncentrat pomidorowy – 1,12 kg,

– buraczki wiórki – 1,05 kg,

– powidła śliwkowa – 1,80 kg,

– sok jabłkowy klarowany – 4 l.

b) artykuły skrobiowe:

– makaron jajeczny – 4,50 kg,

– makaron kukurydziany bezglutenowy – 1 kg,

– ryż biały – 3 kg.

– kasza gryczana – 1,50 kg,

– herbatniki maślane – 0,80 kg.

c) artykuły mleczne:

– mleka UHT – 7 l,

– ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 kg.

d) artykuły mięsne:

– szynka drobiowa – 2,70 kg,

– szynka wieprzowa mielona – 1,80 kg,

– pasztet wieprzowy – 0,48 kg,

– kabanosy wieprzowe – 0,36 kg,

– filet z makreli w oleju – 1,53 kg.

e) cukier:

– cukier biały – 4 kg,

f) tłuszcze:

– olej rzepakowy – 4 l.

g) dania gotowe:

– gołąbki w sosie pomidorowym – 1,70 kg.

Żywność dystrybuowana przez organizacje partnerskie (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Bank Żywności w Częstochowie i Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie) w ramach realizacji PO PŻ, wydawana jest nieodpłatnie.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wydają skierowanie uprawniających do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Działania w związku z COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, odbywa się obecnie w uproszczonej formie:

 • na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego
 • lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 • Wypełniony formularz skierowania przekazywany jest w formie elektronicznej do właściwej organizacji partnerskiej ( ZM PKPS, Bank Żywności, Caritas), która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

program żywnościowy plakat