Akcja – Aktywizacja

 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Podaj Dalej” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Akcja – Aktywizacja”.

Celem projektu jest aktywizacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Poprzez uczestnictwo w zajęciach pomagamy w powrocie na otwarty rynek pracy.

W ramach projektu działają cztery warsztaty w Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej”:

 • warsztat remontowo-budowlany

 • warsztat administracji (przygotowanie biurowe)

 • warsztat poligrafii (reklama, ręczne wykonywanie zaproszeń, kartek okolicznościowych)

 • warsztat aranżacji wnętrz (produkcja dekoracji)

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Obejmie 82 uczestników przez okres 24 miesięcy.

Projekt skierowany jest do osób:

 • znajdujących się w trudnej sytuacji finansowo-bytowej,

 • bezrobotnych,

 • z niepełnosprawnością,

 • bezdomnych

 • zwolnionych z zakładu karnego

 • z uzależnieniami

 • uchodźców

 • innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Uczestnikom warsztatów przysługuje comiesięczne świadczenie integracyjne, wolne od zajęć komorniczych. Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: ul. Złota 47 oraz ul. Limanowskiego 45

Dodatkowo uczestnicy mają zapewnione BEZPŁATNIE:

 • zajęcia pod kierunkiem instruktora przez 4 dni w tygodniu

 • raz w tygodniu (5 dzień) zajęcia integracyjne, spotkania, wyjścia do miejsc kultury i rozrywki oraz zajęcia z przedsiębiorczości,

 • codzienny ciepły posiłek,

 • badania lekarskie,

 • szkolenie BHP,

 • zajęcia z doradcą zawodowym,

 • porady prawne,

 • zajęcia z pracownikiem socjalnym,

 • zajęcia z aktywnym pośrednikiem pracy

 • kursy dokształcające

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ” przy ul. Złotej 47 w Częstochowie oraz pod nr telefonu: 733 973 363, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Rekrutację prowadzi także Biuro Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 13.

http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/cis-podajdalej/

e-mail: cis.podajdalej@gmail.com

lub

Kontakt z nami:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”

ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa

tel.: 733 973 363

www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/cis-podajdalej/

e-mail: cis.podajdalej@gmail.com

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu z UE: 1.729.334,40 PLN