OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Miasta Częstochowy. Projekt w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.   Cel partnerstwa: Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. podniesieniu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Miasta Częstochowa, możliwe do realizacji poprzez:
 1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywizacji i Integracji - PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;
 2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
 3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
 4. Centrum Integracji Społecznej,
 5. Klubu Integracji Społecznej;
 6. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 1. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.
Powyżej opisane działania skierowane będą do osób z następujących grup docelowych:
 1. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy,
 2. otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu.
W tym grupy preferowane:
 1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 3. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanych przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku terminologicznym Regulaminu konkursu,
 4. osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze: W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy należący do sektora społecznego, spełniający jednocześnie wymagania określone w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.  Przewidywany zakres działań dla Partnera:
 1. Współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.
 2. Współpraca w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych partnerowi oraz w zarządzaniu projektem.
Wymagania wobec Partnera:
 1. Zgodność działalności statutowej partnera z celem głównym projektu.
 2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym projektu.
 3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i środków krajowych.
 4. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych i finansowych do wykonania zadań wynikających z partnerstwa.
 5. Wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/porozumienia.
 Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:
 1. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem zadania.
 2. Informację na temat deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Koncepcję realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu.
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia przez Lidera i Partnera na realizację wymienionych ww. działań w projekcie.
 5. Opis doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym projektów/zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub krajowych.
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Statut lub dokument równoważny.
 4. Oświadczenie partnera o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.
 5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, np. Rekomendacje z jednostki samorządu terytorialnego.
Kryteria wyboru partnerów:
 1. Zgodność działań statutowych partnera z celem głównym projektu – max 10 pkt.
 2. Doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych z celem głównym projektu – max 20 pkt.
 3. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań – max 30 pkt.
 4. Rekomendacje - max 10 pkt.
 5. Propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań służących osiągnięciu celu głównego projektu – max 30 pkt.
W przypadku podmiotów współpracujących z Gminą Miastem Częstochowa warunkiem koniecznym będzie terminowe i rzetelne rozliczanie się z umów wiążących podmiot z Gminą. Procedura wyboru partnera:
 1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone.
 2. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje
dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej.  Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera projekt w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”. O terminie złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Oferty można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres:mops@czestochowa.um.gov.pl Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3710282. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie: http://www.mops.czestochowa.pl/. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowe informacje: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie w trakcie negocjacji, lub braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, zawierające uszczegółowienie działań, grup docelowych, jak również regulamin  można odnaleźć pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/208

Załączniki do pobrania