Kolejne szkolenia i warsztaty dla pracowników – by jeszcze lepiej działać w ramach nowego modelu pracy

W ramach zadania 3, jakim jest wsparcie pracowników socjalnych, 112 pracownikom socjalnym umożliwiono udział w szkoleniu z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta empowerment. Cel szkolenia to uporządkowanie wiedzy dotyczącej etapów procesu empowerment w pracy socjalnej polegającej przede wszystkim na wydobywaniu, wzmacnianiu i rozszerzaniu zasobów klienta.

Warto dodać, że 112 pracowników socjalnych objętych jest  także wsparciem w postaci  superwizji. 

W marcu 2019 r. rozpoczęły się warsztaty dotyczące sposobu prowadzenia pracy socjalnej –  zorganizowano je dla 30 pracowników.
Podczas warsztatów praca koncentruje się wokół sekwencji kolejnych etapów postępowania metodycznego.

Istotnym elementem wprowadzanych zmian jest zapoznanie pracowników socjalnych z nowoczesnymi metodami pracy socjalnej, kierunkami jej rozwoju, a także wyposażenie w wiedzę dot. stosowania narzędzi pracy socjalnej z różnymi grupami docelowymi: osobami pozostającymi bez pracy, rodzinami z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi.