Wyłoniono ekspertów, powołano 4 zespoły pracowników MOPS w celu dalszych prac nad wdrażaniem modelu

Aby umożliwić dalsze wdrażanie modelu, zgodnie z założeniami projektu zatrudniono ekspertów, których zadaniem jest opracowanie propozycji gotowego do wprowadzenia, nowego Regulaminu Organizacyjnego. 

Regulamin będzie zawierał m.in. zawierającego m. in. nowy schemat organizacyjny oraz zakresy czynności dla pracowników socjalnych nowo tworzonych zespołów:

  • Zespołu ds. Świadczeń,
  • Zespołu ds. Usług,
  • Zespołu ds. Pracy Socjalne,
  • Stanowiska Pierwszego Kontaktu.

Powstaną także 3 ekspertyzy dotyczące:

1) rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w tym trzech odrębnych dokumentów: Lokalnej Polityka Świadczeń, Instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów, Zasad postępowania pracowników socjalnych na różnych stanowiskach;

2) sposobów koordynacji i nadzoru nad realizacją usług socjalnych w mieście Częstochowa;

3) rozszerzenia warsztatu pracy pracownika socjalnego w modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w jednostkach OPS.

W czerwcu powołano także zarządzeniami dyrektora MOPS 4 zespoły pracowników ds. opracowania koncepcji wymienionych dokumentów.

Zakres prac zespołów obejmuje m.in.

  • opracowanie we współpracy koncepcji zagadnień wskazanych przez ekspertów;
  • opiniowanie propozycji dokumentów przygotowanych przez ekspertów; udział w spotkaniach; wymianę informacji, przekazanie ekspertom informacji dotyczących istniejących rozwiązań organizacyjnych;
  • współpracę przy tworzeniu projektów zarządzeń w zakresie Lokalnej Polityki Świadczeń, Instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów, Zasad postępowania pracowników socjalnych na różnych stanowiskach.

Praca nad tworzeniem nowego Regulaminu oparta jest o regularne spotkania kadry zarządzającej oraz członków powołanych zespołów. Ponadto kierownicy Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej Nr 1 i 2 mają za zadanie organizowanie  spotkań z podległymi pracownikami.

.