Komplementarni w działaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Komplementarni w działaniu. Zmiana organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie”.


Celem projektu jest oddzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych, poprawa rozwiązań organizacyjnych, lepsze wykorzystanie zasobów w skutecznej i komplementarnej pracy na rzecz osób i grup wymagających włączenia społecznego i wsparcia.


Dofinansowanie projektu z UE: łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 824.487,50 PLN i obejmuje dofinansowanie:

  • ze środków europejskich w kwocie 694.878,06 PLN co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych projektu,

  • ze środków dotacji celowej w kwocie 129.609,44 PLN.

    Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.


    Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.


    Biuro Projektu | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie | ul. Kilińskiego 13 | 42-202 Częstochowa | Tel. 34 371 02 82

logo projektu Komplementarni w działaniu