Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

W związku z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizując zadania nałożone przez wyżej wymienioną ustawę zajmuje się wypłatą przyznanego przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla ustanowionych opiekunów prawnych.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd jest świadczeniem z pomocy społecznej jednak nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 101 ust. 1 cytowanej ustawy w związku z art. 27 Kodeksu Cywilnego właściwą do wypłaty przyznanego wynagrodzenia jest Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd i przekazuje na wskazane przez Stronę konto bankowe.

Wymagane dokumenty
  • prawomocne postanowienie sądu w sprawie przyznania wynagrodzenia,
  • klauzula informacyjna
  • oświadczenie o formie wypłaty Icon of Wniosek dot.  formy wypłaty Wniosek dot. formy wypłaty (10.1 KiB)

WSKAZANY JEST KONTAKT OSOBISTY –
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 25,
tel. 34 3724 225.