Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. wydaje wójt.

Dokumenty, które należy złożyć
 1. wypełniony wniosek ;

 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

 3. odpis z właściwego rejestru;

 4. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

 5. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

 6. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

 7. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych;

 8. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w lokalu, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego;

 9. dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionych w placówce wychowawców/ pedagoga/ psychologa/innych osób pracujących z dziećmi;

 10. oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26,27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy kierownika i pracowników placówki).

UWAGA
 • Pkt. 2 i 8 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 • Dostarczone dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione.
Terminy i sposób załatwienia sprawy

Decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w terminie ustawowym, tj. miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia dokumentów
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. W sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w których ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Dokumenty do pobrania
 • wzór wniosku
  Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

  40.1 KiB
  174 Downloads
 • wzór oświadczenia
  Oświadczenie o posiadaniu REGON i NIP

  65.0 KiB
  489 Downloads