Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny –  na czym polega?
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rozumiane jest jako rodzaj działań profilaktycznych na rzecz dziecka i rodziny, jeśli rodzina ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji.

Organizowana pomoc rodzinie ma na celu wyeliminowanie groźby zabrania dziecka rodzinie lub, w szczególnych sytuacjach, szybki powrót dziecka do rodziny po okresowym pobycie poza nią.

Działania profilaktyczne mają pomagać rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu.

Wspieranie rodziny opiera się na trzech filarach:

  • asystentach rodziny;

  • placówkach wsparcia dziennego;

  • rodzinach wspierających.

Asystent rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania. Pracę z rodziną ponadto prowadzi się w formie:

  • konsultacji, poradnictwa specjalistycznego;

  • terapii i mediacji;

  • usług dla rodzin z dziećmi;

  • pomocy prawnej;

  • organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji poprzez tzw. grupy wsparcia.

WAŻNE

W Częstochowie podmiotem organizującym pracę z rodziną jest Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, które prowadzi Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny i mieści się przy ul. Jasnogórskiej 34 tel. 502 985 101

Placówki wsparcia dziennego

 Placówki wsparcia dziennego to element wsparcia i profilaktyki skierowanej na rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Częstochowie prowadzenie placówek wsparcia dziennego przekazane jest do realizacji organizacjom pozarządowym (wykaz) a warunkiem prowadzenia placówki wsparcia dziennego jest posiadanie przez organ prowadzący zezwolenia.

Rodzina wspierająca

Rodzina wspierająca stanowi instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć życia np.: wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny, organizowania czasu wolnego dzieciom, udzielania wskazówek dotyczących wychowania dzieci, nauki gotowania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej winno być powierzone osobie z najbliższego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Rodzinie wspierającej na podstawie zawartej umowy zwraca się koszty związane z udzieleniem pomocy w opiece i wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.