Rodzina wspierajaca

Uwaga! Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Czym jest rodzina wspierająca?
 • Rodzina wspierająca stanowi ważny instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.
 • Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć życia np.: wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny, organizowania czasu wolnego dzieciom, udzielania wskazówek dotyczących wychowania dzieci, nauki gotowania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej winno być powierzone osobie z najbliższego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci;

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Wymogi dla kandydatów

Ustawodawca nie wskazuje szczegółowych wymogów dla rodziny wspierającej, wydaje się jednak, że kandydat na rodzinę wspierającą powinien:

 • być wolny od uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard itd.);

 • posiadać stałe źródło utrzymania;

 • prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;

 • posiadać pełną władzę rodzicielską;

 • wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada;

Co zrobić by zostać rodziną wspierającą?
 • udzielić pracownikowi socjalnemu ośrodka pomocy społecznej wywiadu w miejscu zamieszkania;

 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Ośrodka;

 • podpisać umowę, na podstawie której rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Kontakt
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  42-217 Częstochowa

  tel. 34 372 42 24

 • Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

  ul. Jasnogórska 34

  42-217 Częstochowa

  tel. 502 985 101