Placówka wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego to element wsparcia i profilaktyki skierowanej na rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Placówka wsparcia dziennego w pracy z dzieckiem współpracuje z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

 • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
 • specjalistycznej;
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

 • opiekę i wychowanie,

 • pomoc w nauce,

 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne,

 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia.

Do podstawowych zadań placówek wsparcia dziennego należy w szczególności:

 • analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 • wzmacnianie roli i funkcji rodziny;

 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 • podniesienie świadomości w zakresie planowanie oraz funkcjonowania rodziny;

 • pomoc w integracji rodziny;

 • przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 • dążenie do reintegracji rodziny.

Wykaz częstochowskich placówek wsparcia dziennego, które uzyskały dofinansowanie ze środków miasta Częstochowy w ramach zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. wykaz