Asystent rodziny

Kim jest asystent rodziny i co robi?
Asystent rodziny koncentruje się na wspieraniu rodziny, towarzyszeniu w rozwoju jego członkom oraz pedagogizacji rodziców, czyli dostarczaniu im wiedzy związanej z wychowaniem dzieci (pracuje zwłaszcza nad poprawą umiejętności opiekuńczo-wychowawczych).

W odróżnieniu od pracownika socjalnego koncentrującego się na pracy socjalnej (wnioskowaniu o świadczenia i pomocy w szukaniu rozwiązań w obszarze socjalnym, służących podniesieniu jakości życia).

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Główne zadania we wspólnych działaniach z członkami rodziny to m.in.:

 • pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co rodzina potrafi;
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi;
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny;
 • inicjuje działania zamierzające do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
 • udziela rodzinie niezbędnych informacji do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarcza klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotyka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.), informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, może towarzyszyć w wizytach w urzędach;
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych;
 • wspomaga podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Wstępne etapy rozpoczęcia pracy z rodziną:

  • zgłoszenie rodziny do objęcia asystenturą pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie po powzięciu informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny, na podstawie której występuje do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Dyrektor Ośrodka w formie wniosku przekazuje sprawę Podmiotowi realizującemu pracę z rodziną tj. do Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny prowadzonego przez Stowarzyszenie „DLA RODZINY”, ul. Jasnogórska 34;

  • zespół multiprofesjonalny w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny organizowany jest tzw. Zespół multiprofesjonalny w celu omówienia deficytów i zasobów rodziny, środowiska oraz instytucji. Zespół podejmuje decyzję o podjęciu z rodziną pracy;

  • nawiązanie kontaktu z rodziną, podjęcie decyzji o współpracy polega na zapoznaniu rodziny z rolą, zadaniami, uprawnieniami asystenta, uzyskaniu zgody rodziny na współpracę z asystentem rodziny, rozmowach i obserwacjach dotyczących życia rodziny, wstępnym omówieniu oczekiwań rodziny dotyczących pracy z asystentem;

  • planowanie pracy z rodziną, realizacja planu pracy aż do usamodzielnienia rodziny.