Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż realizuje program rządowy pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Cel programu:

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kto może skorzystać z pomocy:

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Zasady odpłatności:

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu pn.„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 nie ponos odpłatności za te usługi w oparciu o uchwałę Nr 180.XVI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2019 r. Usługi w ramach Program realizowany jest od 01.10.2019 r. do  31.12.2019 r.

Gdzie należy zgłaszać się o pomoc?

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych – Sekcja Usług Środowiskowych – Zespół ds. Usług Socjalnych Częstochowie ul. Jasnogórska 34, tel. 34 372 43 13

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Sekcja Usług Środowiskowych – Zespół ds. Usług Socjalnych, ul. POW 2 pod numerami telefonów:

34 3724203

34 3724220